download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Jak slyšet Boží hlas

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Indonesian • ‎Kannada • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish
More information about Czech

Bůh chce s každým mluvit. Ale to jestli Ho slyšíme často záleží víc na nás než na Něm. „Řekl(a) jsem Bohu, aby ke mně mluvil?“ „Naslouchám Mu a jsem připravený(á) udělat to, co říká?“ „Ptám se Boha ty správné otázky?“ Toto jsou důležité podmínky k tomu, abychom slyšeli Boží hlas a víc a víc jsme poznali mnohé způsoby, jakými Bůh mluví.
Používáme sloveso „slyšet“, ale musíme si uvědomit, že Bůh je Duch a používá všechny naše smysly ke komunikaci s námi. Ve skutečnosti to znamená, že vlastně „vnímáme“ Boha.

Každý může něco od Boha slyšet. Ale abychom Ho slyšeli pravidelně a žili ve vztahu s Bohem, je nutné, abychom byli naplněni Duchem svatým. Pak bude v nás žít a tvarovat naše myšlení, naše pocity a mnohem víc, tak že můžeme vnímat, co nám Bůh chce říct mnohem jasněji.
Pokud cítíme, že od Boha nic nepřijímáme, je možné, že nám nějaká překážka brání v komunikaci s Bohem. To může být například hřích, od kterého se mám odvrátit nebo rozptýlení. Abychom jasně slyšeli Boží hlas, musíme odstranit cokoliv, co stojí mezi Ním a námi.
Cílem je opravdu znát Boha a žít s Ním v úzkém kontaktu, stejně jako s dobrým přítelem/přítelkyní.

Co mě rozptyluje, že nevnímám Boha? Jsou v mém životě oblasti, ve kterých nechci naslouchat Bohu? Proč?

Jsem pokřtěn Duchem svatým a jsem si jistý, že Bůh ve mně žije?

Jestli cítíš, že Bůh k tobě nemluví, pak se můžeš zeptat: „Bože, je mezi námi dvěma zeď?“ Pokud je odpověď ano, modli se společně s vyškoleným trenérem, abys zjistil odkud to přišlo a jak to strhnout dolů.

Způsoby jakými k nám Bůh mluví

Bible

Bible je jako Boží dopis adresovaný nám všem a obsahuje všechny hlavní věci, které Bůh chce, abychom znali (2 Timoteovi 3:16). Cokoliv Bůh říká, bude v souladu s Biblí.

Sny

Bůh k nám může mluvit během spánku. Můžeme se naučit vykládat sny a porozumět, co znamenají (Job 33:14-17; Genesis 40:1-41:40; Matouš 1:20)

Ostatní lidé

Je normální, že Bůh k tobě mluví skrze tvé vedoucí nebo trenéry. Ale také jako bratrům a sestrám v Boží rodině, nám Bůh může dávat vjemy jeden pro druhého. Někdo za tebou přijde a jeho slova pro tebe vlastně mohou být od Boha.

Vnitřní myšlenky a obrazy

Když v nás žije Duch svatý, tvaruje naše myšlenky a kdykoli nám může dávat obrazy/vjemy. Stane se tak buď skrze naše vědomí nebo skrze myšlenky, které vyvstanou a připomenou nám to, co Bůh chce. Nebo například uvidíme něco jako obraz v oku naší mysli, kterým k nám Bůh chce mluvit (Skutky 10:10-11)

Události

Bůh nám dal oči, uši a mysl, abychom je používali. Někdy vidíme někoho, kdo potřebuje pomoct. Bůh skrze situaci může mluvit, aby se lidé spolu setkali. V takové situaci nejprve pozorujme a pak se Boha ptejme, jaký je náš úkol (Matouš 11:2-6; 27:54)

Skrze jaký způsob ke mně Bůh často mluví? Jak se v této oblasti mohu více učit? V jaké jiné oblasti se chci učit vnímat Boha?

Tři různé hlasy

V našich životech neustále slyšíme různé názory, proto je potřeba, abychom rozpoznávali, z jakého zdroje pochází: Od Boha? Od lidí (ze mně nebo od druhých)? Nebo z ďábla?
Toto jsou vlastnosti různých hlasů:

Boží hlas Lidský hlas Ďáblův hlas
 • povzbuzující, plný lásky
 • shoduje se s tím, co říká Bible
 • dobré, milé, dokonalé (Římanům 12:2)
 • může být nevhodný: odhalující hřích, vyzývá nás
 • záměr: zbudovat
 • pohání nás naše zájmy (vědomě i nevědomě)
 • charakterizováno dle naší zkušenosti: „takhle to bylo se mnou, tak to musí být stejně i pro druhé“
 • děsivé, odrazující
 • protiřečí Boží vůli / Bibli
 • sobecké: „starej se o sebe“
 • „nikdo si toho nevšimne“
 • vytváří rozdělení, spor
 • záměr: zahanbit, obviňovat, svádět vinu, bořit

Cvičení: Představ si situaci, kde musíš udělat rozhodnutí. Rozděl si myšlenky a hlasy spojené se situací do tří kategorií: Bůh, lidé, ďábel, podle toho z jakého zdroje pocházejí.

Rozlišování: Co je z Boha? (1 Tesalonickým 5:19-21)

 • Co o tom říká Bible? Bible je ta nejdůležitější autorita, která zkoumá. Pokud je v Bibli něco v rozporu s Božími principy, pak to není z Boha.
 • Je to dobré? Je to v souladu s Božím charakterem?
 • Co o tom říkají ostatní zkušení bratři a sestry? Pokud si nejsi jistý, zeptej se svého vedoucího nebo trenéra na radu.
 • Mám v tom pokoj? Boží nadpřirozený pokoj nám může způsobit ohledně něčeho vnitřní jistotu. Stejně tak neustálý neklid může naopak být znamením, že se potřebuji Boha zeptat víc a mít větší jistotu. Nicméně, neměli bychom očekávat 100% ujištění. Bůh nám nechce diktovat každý detail ohledně našeho života – dává nám svobodu dělat rozhodnutí. Chce abychom dělali kroky do jeho blízkosti tím, že Mu budeme důvěřovat a tím, že budeme zodpovědní za naše rozhodování.

Důležité: Jsou otázky, kde je snadné slyšet Boží odpovědi (Například: „Bože, komu mám odpustit?“ „Kde vidíš hřích v mém životě a z čeho mám činit pokání?“)
S jinými otázkami je těžší rozlišit Boží hlas („Bože, koho si mám vzít za manžela/manželku?“), a na některé pravděpodobně Bůh v tu dobu ani neodpoví („Jak bude vypadat dalších 20 let mého života?“)
Někdy se zasekneme v dotazování se otázek proč. Často ani nejsou nápomocné našemu momentálnímu životu a růstu. Nebo ani bychom se nedokázali vyrovnat s odpovědí, tak nám ji Bůh nedává.

Jaké otázky Bohu dávám? Jsou to dobré otázky?

Dva extrémy jak nakládáme s Božím hlasem

Sebejistota ve slyšení Božího hlasu je příliš malá Sebejistota ve slyšení Božího hlasu je příliš velká / pýcha
Víra: Bůh ke mně nemluví Vše, co slyším je od Boha
Typické: „Moje myšlenky nejsou Boží myšlenky“ „Bůh říká...!“
„Nepotřebuji to zkoumat.“
Pravda: Duch svatý je v tobě, proto mnoho tvých myšlenek jsou Boží myšlenky! Jsme lidé a stále děláme chyby, takže my všichni někdy Bohu nerozumíme.
Návrhy: Předpokládej, že spousta tvých myšlenek je od Boha. Vždy začni takto „myslím, že Bůh říká...“

Na kterou stranu z těchto dvou extrémů se přikláním? Odkud to vzešlo? Jak se mohu z toho osvobodit a víc se zdravě řídit Božím hlasem?