Version: 1.0

Procesi i Tre të Tretave

Diagram of the Three-Thirds Process

Për më shumë detaje se si të përdorësh këtë diagramë, shiko Pikat kryesore të takimit trajnues.

  1. Si je?
  2. Llogaridhënie
  3. Vizion
  4. Adhurim
  5. Mësim
  6. Praktikë
  7. Caktimi i objektivave
  8. Lutja