download: Pdficon.png
Odgicon.png
Version: 1.0

فرآیند سه گانه

Diagram of the Three-Thirds Process

​برای جزئیات بیشتر در مورد چگونگی استفاده از این نمودار را ببینید نمای کلی جلسه آموزش.​

  1. حالت چطور است؟
  2. مسئوليت
  3. چشم انداز
  4. عبادت
  5. درس
  6. تمرین
  7. تعیین اهداف
  8. دعا