download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.9

Kościół

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Chinese • ‎English • ‎German • ‎Polish
More information about Polish

Kiedy pozytywnie odpowiemy na Boże zaproszenie i otrzymamy Ducha Świętego, stajemy się członkami Bożej rodziny. Każde duchowe dziecko musi stać się częścią duchowej rodziny. Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem, a wszyscy wierzący są jak bracia i siostry z tej samej rodziny. "...w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego..." (1 Tymoteusza 3,15). Ten dom nie jest budynkiem, a "kościół" nie jest miejscem gdzie wielbi się Boga, jest on grupą wierzących.

Jesus and His church

W jaki sposób Biblia opisuje związek pomiędzy Jezusem a jego naśladowcami?

Rzymian 12,5:

Efezjan 1,22-23:

Jak wygląda kościół?

Dzieje 2,37-47: Czego tutaj uczymy się o kościele?


Kościół może spotykać się wszędzie: w parku, w szkole, kafejce, budynku kościelnym, biurze czy w pokoju gościnnym w domu.

Definicja kościoła (zgodnie z księgą Dziejów apostolskich)

In the New Testament the word “church” is used in three different ways:

  1. All the followers of Jesus in the world (the “body of Christ”)
  2. All the followers of Jesus in a city / a region
    Example Acts 11:22: the “church in Jerusalem”
  3. A group of followers of Jesus that regularly meet together
    Example Romans 16:5: the “church in the house of Prisca and Aquila”

Here we look at the third meaning. What elements make up a specific church?


Przymierze

Grupa ludzi, którzy zostali ochrzczeni i zdecydowali się pójść za Jezusem. Grupa ludzi, którzy postrzegają siebie jako kościół i są oddani temu, żeby wspólnie wypełniać wolę Bożą.

Funkcje

Wielbienie
Wychwalanie Boga i przebywanie w Jego obecności
Wspólnota
Troszczyć się o siebie nawzajem z miłością i być gotowym poświęcić się dla innych
Modlitwa
Być razem w więzi z Bogiem i rozmawiać z Nim
Trening
Czytanie Biblii i uczenie się posłuszeństwa Bogu w życiu codziennym
Pomnożenie
Dzielenie się Ewangelią i czynienie uczniów mocą Ducha Świętego

Przywódcy

Zdrowe kościoły mają przywódców, którzy troszczą się o wszystkich członków i pomagają im poznawać Boga, oraz wypełniać Jego wolę we wszystkich dziedzinach ich życia.

Trzy obowiązki, które posiadamy jako kościół

Złączenie z Jezusem: Chrzest

Słowo "chrzest" oznacza "zanurzenie, złączenie" jako oczyszczenie lub obmycie. Tak jak Jezus był ochrzczony, każdy kto wierzy w Niego również potrzebuje być ochrzczony. Jezus nakazuje swoim naśladowcom na końcu Ewangelii Mateusza: "... udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mateusza 28,19)

Znaczenie tego wersetu staje się jasne w Dziejach 2,38:

Chrzest wodny, nazywany jest także "obmyciem odradzającym" (Tytus 3,5). Rzymian 6,1-11 wyjaśnia jego znaczenie:

W ten sam sposób jak Jezus został pogrzebany i potem powstał do życia, my w czasie chrztu zanurzamy się pod wodę i wychodzimy z wody rozpoczynając nowe życie. Nasza stara natura umiera i już nie jesteśmy "niewolnikami grzechu". To oznacza, że nie musimy już więcej grzeszyć. Teraz jesteśmy "nowym stworzeniem" (2 Koryntian 5,17). W chrzcie grzebiemy nasze stare życie i rozpoczynamy nowe, całkowicie nowy styl życia kształtowany przez przykład Jezusa.

Pamięć o Jezusie: Wieczerza Pańska

Jezus osobiście ustanowił Wieczerzę Pańską jako wspomnienie Swojej śmierci i przelania krwi za nasze grzechy. (Łukasz 22,15-20)

Kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej to pomaga nam pamiętać i trwać w wdzięczności. Izajasz 53,5b

Kiedy przyjmujemy Wieczerzę Pańską, mamy czas, żeby zbadać nasze postępowanie i wiarę (1 Koryntian 11,23-29)

Dawanie

Dawanie to podziękowanie złożone Bogu jako akt uwielbienia. Składamy Bogu ofiary w różnych dziedzinach życia, np: z czasu czy naszych umiejętności. Bóg także prosi nas o oddawanie Mu części naszych finansów.

Zapytaj Boga: W co powinienem zainwestować mój czas? W co powinienem zainwestować moje pieniądze?