download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: ۱.۰

رها شدن از لنزهای رنگی

​دیدن واقعیت به وضوح

ما همه دنیا را از نگاه اونمی بینیم. واقعیت یکسان است ولی هرکس جزئیات متفاوتی می بیند وتفسیر های مختلفی می کند. برای همین دید شخصی ما از دنیا شکل میگیرد ونگاه ما بر اساس خانواده وفرهنگ وچیزهایی که تجربه کرده ایم شکل میگیرد، همین باعث می شودکه در احساساتمان یک طرفه باشیم. وتوجه به پیرامونمان نداشته باشیم. اطلاعات را درک نمی‌کنیم حتی اگه مهم باشند. برای همین معمولاً درست نتیجه گیری نمی کنیم. که ممکن است به خودمان وافراد پیرامون مان آسیب بزند.

برای اینکه مقایسه کنیم، ما به موقعیت ها از طریق عینک کسانیکه مانع دیدن بعضی از جا ها میشوند ودیگران را تحریف میکنند نگاه میکنیم. برای مثال نگاه ما نسبت به خدا توسط لنز مذهب تحریف میشود ورابطه مان می تواند از طریق لنز بی اعتمادی فیلتر شود. ما می‌خواهیم از خودمان در برابر ناامیدی ها مواظبت کنیم وهمزمان این لنز مانع رابطه نزدیک وقوی با خدا میشود. معمولاً از این لنز آگاهی نداریم چون با این دید بزرگ شده ایم وچیزی درموردش نمی دانیم. ولی خدا از ما می خواهد که واضح حقیقت را ببینیم. او می خواهد که ما وبقیه را از دید های تحریف شده وپیامد های بد آزاد کند.

مسیح در یوحنا باب ۳ آیات ۳۱ و ۳۲میگوید:اگر از تعلیمات من پیروی کنید شما شاگردان واقعی من هستید، سپس شما حقیقت را می بینید واین حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.

بها و فواید لنز های رنگی

هر لنز رنگی که میزنیم بهایی دارد که میپردازیم، ما چیزهای مهم را درک نمیکنیم وتحریف شده می بینیم. بنابراین نمی توانیم تصمیم های درست بگیریم پس چرا هنوز این لنزهارامیزنیم؟

چون آنها، هم برایمان سود ومنفعت شخصی دارند واین منفعت همیشه ذهنی، درونی است وممکن است هیچگاه با بینش بیرونی ما سازگار نباشد. بعنوان مثال: اگر لنز رنگ گل رز بزنم زندگیم را با محدود کردن چیزهای نامطلوب به رنگ گل رز میبینم. یا وقتی به دیگران «نه» نمی گویم مفید واقع شدم وبعنوان یک انسان مفید شناخته می شوم و سودش را میبرم ودر دراز مدت خود را نابود میکنم.

ما معمولاً از این بها و مزایا با خبر نیستیم وخیلی وقت است که این عینک ها را استفاده می کنیم. وبه چیزهایی که میبینیم عادت کرده ایم. حتی ممکن است از این عینک خوشمان بیایید و اشتیاقی برای دیدن حقیقت نداشته باشیم ویا فکر می کنیم که این دید عادی است ویا این چیزی است که من هستم.

در واقع ما حقیقت را وقتی که این عینک ها را میزنیم نمی‌بینیم. یعنی ما به دروغ ها باور داریم پایبندشان شدیم. ممکن است که سخت باشد تا با این عینک ها دست وپنجه نرم کنیم. هرچند ارزشش را داردکه در بلند مدت کنارشان بگذاریم. در غیر اینصورت ما باید به پرداخت هزینه های سنگین ادامه بدهیم.

بر داشتن عینک های رنگی

ما معمولاً بیشتر از یک عینک میزنیم که دید ما رو نسبت به موضوع های مختلف شکل میدهد. خدا می خواهد مارا از همه آنها آزاد کند ومی داند که از کجا شروع کند. با درخواست مستقیم از خدا به او فرصت میدهیم که با ما صحبت کند. این روند با دعا کردن آغاز می شود وخدا خودش عینک های خاصی را برایمان در زندگی تدارک می بیند. معمولاً به ما نشان میدهد که این عینک ها از کجا وارد زندگیمان شدند وبا کمک مسیح می توانیم قدم به سمت آزاد شدن از دید های اشتباه ودیدن حقیقت بر داریم.
خدا معمولاً همه چیز را یکجا برایمان آشکار نمیکند چون از درکمان خارج میباشد، در عوض می خواهد ما راتشویق کند وقدم به قدم در این مسیر با ما همراه شود.

راهنمای کاربرد

برای حمایت از یک همراه، یک کمک کننده خوب کمک بگیرید. اگر احساس میکنید فشار بر روی شما و احساسات شما برای پیشبرد این‌قدم ها خوب نیست لطفاً به راحتی آن رابیان کنید. اگر آماده شده اید تا با خدا صحبت کنید میتوانید شروع کنید

قدم اول: درخواست از خداوند

​خداوندا، من‌اکنون از طریق کدام عینک، تو را می بینم؟​

​روح القدس من از چه زمانی شروع به زدن این عینک ها کردم؟​

بگذارید خدا خودش نشانتان بدهد، اگر شخصی، نقشی در زدن این عینک ها برای شما داشته برای تأثیر منفی وکاری که کرده او را ببخشید (سر تیتر بخشش رابرای جزئیات بیشتر بخوانید).

قدم دوم: توبه

​خدایا متأسفم که مدتی طولانی این عینک ها را برچشم داشتم. لطفاً مرا ببخش.​

اگر حاضرید که این عینک ها را بر دارید می توانید اینطور ادامه دهید:

قدم سوم بر داشتن این عینک ها و دریافتِ دیدِ خدا

​خدایا من عینک ها را بر میدارم وبه تو می دهم. تو در عوض به من چه چیز عطا می کنی؟​

به خدا بگویید، چیزی را که او به شما میدهد، می پذیرید. ممنون خدایا برای این دید جدید، واز روح القدس بخواهید تا کمکتان کند که از این دیدِ جدید استفاده کنید.

​خدایا من سپاسگزارم که این دیدِ جدید را به من دادی ودعا می کنم که بتوانم این دید راحفظ کنم و به کار بگیرم.​

شما می توانید از خدا در مورد موضوع هایی که از طریق آن عینک رنگی می بینید سوال کنید. با این سؤال ها شروع کنید.

​روح القدس از طریق کدام عینک اکنون می بینم؟​

پیشنهادات: رابطه ها، زندگی، خودم، عطایای خودم، مادّیات، رابطه های دوستی، کلیسا