Version: 1.0

چطور بعد از دعا کردن ادامه دهیم

Other languages:
More information about Persian

خدا چیز‌های عالیه زیادی در زندگیتان انجام داده است : مسیح دروغ ها را آشکار کرده و حقیقت را بجایش آورده است که بتوانید از بار سنگینی که داشتید با خودتان حمل میکردید آزاد شوید. حالا این در دستان شما است که از این حقیقت‌ها استفاده کنید.این زمان بر است و ممکن است مثل زمان دعا کردن مهییج نباشد ولی در نگاه خدا خیلی مهم است . اون از شما می‌خواهد که این آزادی را حفظ کنید و از آن استفاده  کنید.

مسیح در یوحنا آیه ۸:۳۱-۳۲ میگوید:
​"اگر شما از تعلیمات من پیروی کنید شاگردان واقعی من هستید. سپس حقیقت را میفهمید و این حقیقت شما رو آزاد می‌کند."​

بار هایی که مسیح شما را از آنها رها  کرده است حالا علامت هایی به جا گذاشته: ان بار‌ها یه قسمتی از شما بودن و بر افکار و رفتار شما نفوذ میکردند. پس این برگه را بردارید و با این حقیقت دعا کنید برای هر چیزی که خدا گفته است تشکر کنید. حقایق اینطور میتوانند در ذهن و قلبتان و در سر تا سر زندگیتان جا پیدا کنن. شما ممکن حتی نیاز داشته باشید بر مقاومت ها غلبه کنید چه درونی (مثل شک و تنبلی) یا بیرونی( دیگران دوست ندارند تغییرات را در وجود شما ببینند.) این شما را به چالش میکشد چون شما به طور کامل افکار و رفتار‌های جدیدی یاد میگیرید. با خدا زمان بگذرانید و این کار را ترک نکنید.

شرح بذر‌ها

حقیقت هایی که خدا به شما نشان داده مثل بذر‌های کوچک میماند که شما دریافت کردید.حالا باید شما از آن بذر‌ها محافظت کنید و کمکشان کنید که در زندگیتان رشد پیدا کنن و ثمر بدهند.  (لقا ۸: ۴-۱۵)

مطمئن شوید که محیط خوبی برای پرورش بذر‌ها فراهم کرده ا ید. به این بذر‌ها با یاداوری کردن به خودتون درمورد این حقیقت، صحبت کردن با خدا، و تشکر از چیز هایی که گرفتید آب بدهید.  دست شریر را کوتاه کنید: ان الگو‌ها و دروغ‌های قدیمی که .میخواهند برگردند و این حقیقت جدید را از شما بدزدن.

با چیزی که خدا به شما عطا کرده با شریر بجنگید . به بذر‌ها با دنبال کردن مسیح کود بدید.

با خدا.

تلاش کنید که اصول دعا ها را قسمتی از سبک زندگی خود کنید:

بخشش (عنوان بخشش قدم به قدم برای جزئیات بیشتر را بخوانید)

​خدا، چه کسی را باید ببخشم؟​

اعتراف به گناهان (عنوان  اطراف به گناهان و توبه برای جزئیات بیشتر)

​خدا، کجا نیاز دارم که از تو طلب آمرزش کنم؟​

با خودتون.

فکر کردن رو تک تک چیز هایی که خدا با شما حرف زده است.

​تا چه حد خوب این را در زندگی خود به کار میبرم؟ چه چیزی مانع من میشود که به طور کامل بپذیرمش؟ قدم بعدی من اینجا چه خواهد بود؟​

با دوستان.

ما ساخته نشده ایم که همه چیز را خودمان به تنهایی مدیریت کنیم. ما به دوستان خوبی احتیاج داریم که طرف ما باشند، ما را دلگرم کنند و اصلاحمان کنند.

​ چه کمک هایی نیز دارم؟ از چه کسی باید کمک بگیرم؟​

خدا به من چه نشان داده است: