Tukwaniliza ku www.4training.net

Other languages:
More information about Ganda

Welcome! (English)    Herzlich willkommen! (Deutsch)    Witajcie! (polski)    Mirë se erdhët! (shqip)


Akatambi k'okutendeka
Twamaliliza akatambi k'okutendekebwa kw'affe akasoka ku Emitendera gy'okusonyiwa=laba era okagabane
Omukutu gwa U=tube ogwa 4training.net


Okukunganyizibwa
Omukutu guno weguli kubanga abantu banji abayamba n'ebilabo byabwe.Zuula engeri gy'osobola okuyambamu!
Okuvunula | Okutona | Entekateka | Obutambi | N'ebilara

ensibuko y'ebitendekebwa

Katonda alimukuzimba obwakabaka bwe okwetolola ensi.Ayagala tweyunge mumulimu gwe tufule abayigilizwa! Omukutu guno gwagala okukuweleza n'okufula omulimu go omwangu nga gukuweleza obubaka b'okutendeka mungeri enyangu munimi nyinji.Ekisinga kili nti: Osobola okufuna obubaka bwebumu munimi ezenjawulo mukusobola okutegera kyebutegeza, newankubade nga olulimi tolutegera.

Okupulintinga obubaka

Osobola okusanga obubaka bona kumpewo era n'obukozesa wona w'obera oyina entaneti,naye ate obubaka bona osobola okubufuna mungeri ya PDF.Osobola okubukopolola era n'obuteka ku simu yo eya smart okusobola okuba nga bulikisera obuyina era nga osobola okubugabana.Era nga osobola okupulintinga ky'oba wetaze: Buli bubaka bwona buli ekitono enyo emiko ebiri era nga bugenda kulupapula lumu.Bw'oba nga otera okutendeka abalala amagezi gano gago:Pulintingayo ku kopy ezobubaka bw'otera okukozesa,funa w'obukunganyiza era nga bw'obuteka munsawo kyangu nyo okutambula nabo era nga butekatekedwa kulw'embera ezenjawulo.

okusala kubuzibu bw'enimi mukufula abayigilizwa

Kitufu nti osobola okukozesa obubaka obuli muluzungu okutendeka abalala abakwetolode muluzungu nga bulijjo.N'obubaka obuli ku mukutu guno oyina kati omukisa omulala gumu ogwamanyi:Nga oli mukutendeka omuntu omulala atamanyi luzungu osobola okukozesa obubaka obw'omuluzungu wamu n'obo obuli mululimi lw'omuntu oyo okuba nga asobola okutegera mu buziba.Era n'omuyiziwo asobola okugabana ky'ayize nemikwano gye abayinza okuba nga tebogera luzungu nga kati bwayina byona mululimi lwe!

Mukugatako, osobora okusanga obubaka ku nimi ezenjawulo:Nzivunulaki eya bayibuli eyanguwa okusoma era ludawa gyenyinza okujifuna? Kozesa omukutu guno nga entandikwa oba nga oyagala okutendeka omuntu yena mululimi lwona.

Funa omutendesi

Obubaka obulunji kitundu ku buyigilizwa obulunji, ekitundu ekilala: Nga gwe omutendesi! Engeri esinga okubera omutendesi omulunji kwekubera n'omutendesi omulunji nga gwe kenyini akuyigiliza.Bw'oba nga tomanyi wakuzula omu:[Tutegeze], osobola n'okututegeza singa oba nga wetaze okukuwabulwa mungeri ki gy'oyinza okutandikamu,ku bubakaki bw'oyinza okukozesa ddi era nekukuyigilizibwa mubuwangwa obwenjawulo n'enimi.

Omukutu guno

[Oyinza otya okukozesa omukutu guno]:Soma wano okumanya oyinza otya okukozesa omukutu guno era kozesa enimi zona eziteledwawo.

Bakoky'oyongerako

Mukisera kino tuyina obubaka mu Template:MediaWiki numberoflanguages nimi ezenjawulo.Bulikisera tongera okulongosa ku ndabika y'omukutu guno era nekubuli bubaka nga twongera ku nimi ezenjawulo ezivunulwa era nga tongera nekumikutu egyenjawulo.Oyanilizibwa okweyungako!