download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.9

Kościół

Kościół jako rodzina

Family.png

Kiedy pozytywnie odpowiemy na Boże zaproszenie i doświadczymy nowych narodzin, stajemy się członkami Bożej rodziny. Każde duchowe dziecko musi stać się częścią duchowej rodziny. Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem, a wszyscy wierzący są jak bracia i siostry. Rodzina oznacza bezpieczne miejsce, w którym możemy wzrastać i uczyć się tego, kim jesteśmy jako dzieci Boże. Rodzina troszczy się i tam właśnie uczymy się tego, jak żyć w bliskich więziach z innymi.

Kościół jako ciało

Body.png

Jesteśmy ciałem Jezusa. Tak właśnie Nowy Testament opisuje więź pomiędzy Jezusem a Jego naśladowcami. Ciało oznacza, że każdy jest częścią i ma konkretną rolę do wykonania. Jezus jest głową, musimy być z nim połączeni, aby On mógł koordynować wszystko i prowadzić nas. Mamy współpracować razem, tak jak dzieje się to w ciele. Wtedy przypominamy Jezusa i On może pracować przez nas.

Kościół jako zespół

Team.png

Zespół jest grupą ludzi, którzy decydują się pracować razem dla wspólnego celu. Szkolą się i robią wszystko to, co jest potrzebne, żeby osiągnąć ten cel. Jezus chce, żeby kościół był zjednoczony i tak budował Jego Królestwo. On nam pokazuje z kogo możemy zbudować zespół i kto powinien nas szkolić.

Dlatego oczywiste jest, że "kościół" to nie jest budynek, ale grupa naśladowców Jezusa. Kościół może spotykać się wszędzie: w parku, w szkole, kafejce, budynku kościelnym, biurze czy w pokoju gościnnym w domu i online.

Jak te trzy obrazy kościoła (jako rodziny, jako ciała i jako zespołu) wyglądają w Twoim życiu?

Kościół w księdze Dziejów Apostolskich

W Nowym Testamencie słowo "kościół" jest używane na trzy różne sposoby:

  1. Wszyscy naśladowcy Jezusa na całym świecie (globalne "ciało Chrystusa")
  2. Wszyscy naśladowcy Jezusa w danym mieście/ regionie
    Przykład: "kościół w Jerozolimie" (Dz. 11,22)
  3. Grupa naśladowców Jezusa, która regularnie spotyka się ze sobą
    Przykład: "kościół w domu Pryscylli i Akwilli" (Rzymian 16,5)

Tutaj patrzymy na trzecie znaczenie. Jakie elementy składają się na dany kościół?

Przeczytaj Dzieje 2,37-47.

Elementy kościoła

Chrzest

Słowo "chrzest" oznacza "zanurzenie, złączenie" jako oczyszczenie lub obmycie. Tak jak Jezus był ochrzczony, tak my przez chrzest łączymy się razem z Nim. Jezus nakazuje swoim naśladowcom
"... udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mateusza 28,19)

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2,38 ponownie i zwróć uwagę na to, jak one wyjaśniają i pokazują główne części "nowych narodzin":
Nawracamy się i grzebiemy nasze stare życie. W ten sam sposób jak Jezus został pogrzebany i potem powstał do życia, my w czasie chrztu zanurzamy się pod wodę i wychodzimy z wody rozpoczynając nowe życie (Rzymian 6,1-11). Wtedy w naszej nowej rodzinie rozpoczynamy całkowicie nowy styl życia, w którym naśladujemy Jezusa i jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. (więcej szczegółów znajdziesz tutaj: “Chrzest”).

Wieczerza Pańska

Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską abyśmy pamiętali o Jego śmierci i krwi przelanej za nasze grzechy. (Łukasz 22,15-20). Chcemy przeznaczyć czas na to, co Jezus zrobił i dziękować Mu. Kiedy to zrobimy, powinniśmy sprawdzić nasze postępowanie i wyznać nasze grzechy (1 Koryntian 11, 23-29, zobacz również arkusz: “[[Confessing Sins and Repenting/pl|Wyznawanie grzechów i przemiana]”).

Przymierze

Grupa ludzi, którzy zostali ochrzczeni i zdecydowali się pójść za Jezusem. Grupa ludzi, którzy postrzegają siebie jako kościół i są oddani temu, żeby wspólnie wypełniać wolę Bożą.

Przywódcy

Zdrowe kościoły mają przywódców, którzy troszczą się o wszystkich członków i pomagają im poznawać Boga, oraz wypełniać Jego wolę we wszystkich dziedzinach ich życia.

Giving

Dawanie

Dawanie to podziękowanie złożone Bogu jako akt uwielbienia. Składamy Bogu ofiary w różnych dziedzinach życia, np: z czasu czy naszych umiejętności. Bóg także prosi nas o oddawanie Mu części naszych finansów.

Wielbienie

Wychwalanie Boga i przebywanie w Jego obecności

Wspólnota

Troszczyć się o siebie nawzajem z miłością i być gotowym poświęcić się dla innych

Modlitwa

Być razem w więzi z Bogiem i rozmawiać z Nim

Trening

Czytanie Biblii i uczenie się posłuszeństwa Bogu w życiu codziennym

Pomnożenie

Dzielenie się Ewangelią i czynienie uczniów mocą Ducha ŚwiętegoTake time now as a group and evaluate: Which of these elements do you have in your group?

What are your next steps so that you can get closer to God’s ideal of church? (What do you need to add? Where do you need to use your time differently? etc.)