Version: 1.1

چهار دسته از شاگردان

معلمان

انتشار دادن انجیل, راه اندازی گروه های جدید ویاد دادن آنها به ادامه این روند

پادشاهی با تکثیر رشد میکند

موانع دیداری
تمرکز درونی ومعنوی –نقض در اینده نگری نسلها –کنترل کردن بیش از حد
آغاز کننده ها

انتشار انجیل، راه اندازی گروه های جدید

شد پادشاهی در نسل دوم متوقف می شود

موانع اجازه
نداشتن اجازه برای درست کردن گروه های جدید– رد شدن از شاگردان وترک کردنشان بخاطر متبحر شدن–
شاهدان

انتشار انجیل واوردن مردم جدید در گروه های از قبل وجود داشته

پادشاهی تنها با افزودن رشد پیدا میکند

موانع اعتماد به نفس
ترسیدن از شهادت دادن– بهانه تراشیدن– و واگذار کردن به مردمان

"عطیه داده شده"

مشارکت کنندگان

انتشارندهید، گروه درست نکنید ،به دیگران یاد ندهید.

پادشاهی رشد پیدا نمی‌کند.