download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Zonden Belijden en Bekering

Het horen van waarheid kan lastig zijn, vooral als deze waarheid confronterend is en over ons zelf gaat - en we moeten veranderen. Het is makkelijker om iemand anders op zijn problemen te wijzen en te praten over wat ze moeten veranderen; maar als we eerlijk naar onszelf kijken, vinden we gedachtes, woorden en acties die niet goed zijn.

In plaats van de waarheid onder ogen te zien, reageren we één van de volgende drie manier. Meestal reageren we door het probleem te negeren. We verstoppen alles en verbergen de zonde. We doen alsof er niks is gebeurt, doordat we te trots zijn om voor vergeving te vragen of omdat we ons schamen.
Of we reageren door onszelf te vergelijken met anderen en concluderen we dat anderen niet beter dan ons zijn: "Het is niet zo erg. We zijn allemaal mens." Uiteindelijk rechtvaardigen we onszelf door de schuld te geven aan onze omstandigheden of verleden en zeggen we dat er geen andere keuze was.

Deze strategieën zijn een uitdrukking van zelfgenoegzaamheid en onze pogingen om respect van anderen te behouden. Maar in de werkelijkheid leid het ons veder op een pad van ongerechtigheid en vormen we web van leugens om te voorkomen dat ze naar buiten komen. We leven in angst dat de waarheid aan het licht komt. Tegelijkertijd staan we ons geweten toe om minder scherp te worden, waardoor wie steeds minder inzien hoeveel we onszelf en anderen pijn doen.

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. (Proverbs 28:13)

Wat is zonde?

Om te beginnen, het woord "zonde" word meestal gebruikt om te refereren naar een kracht die heerst over de wereld en over mensen. Door zonde zijn we gescheiden geraakt van God, maar Hij bied een weg aan om vrij te worden van deze kracht van zonde. Als we ervoor kiezen om deze weg te bewandelen, zal Hij ons een nieuw leven geven - we worden "opnieuw geboren".

Als je nog niet opnieuw geboren bent of als je het niet zeker weet: Ga door de werkbladen “Gods Verhaal” en “De doop” die het proces van opnieuw geboren worden in detail uitleggen.

Als tweede kan het woord "zonde" refereren naar specifieke, individuele overtredingen van Gods bevelen. Alleen God bepaalt wat goed is en wat slecht. Hij heeft regels opgesteld, deze zijn er ook om ons te beschermen. Zonde is niet alleen een vorm van gedrag. Onze gedragingen komen voort uit onze gedachtes en verlangens. Jezus legt dit uit in Mattheüs 5:27-28: "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd."

God wil dat we perfect zijn (Mattheüs 5:48) Dit betekent dat je niet alleen het slechte moet ontwijken, maar ook verantwoordelijkheid moet nemen om goed te doen. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij (Jakobus 4:17).
Samengevat betekent dit, zonde is alle gedachten, woorden en acties die tegen Gods standaarden zijn.

De gevolgen van zonde

We kunnen zondigen tegenover onszelf, anderen en tegen God. Elke zonde tegenover onszelf en anderen breken Gods regels over hoe we om moeten gaan met Zijn volk. Hierdoor is het automatisch ook een zonde tegenover God. De consequenties van zonde kunnen erger of minder serieus zijn, dit ligt aan wie er aangedaan is: Was het alleen in mijn gedachten? Heb ik gehandeld waardoor anderen last hebben van de consequenties? Of heb ik zelfs anderen actief betrokken in de zonde?

Als we niet willen wat God wilt, dan doen we wat de duivel wilt. De duivel wilt altijd het tegenovergestelde van wat God wilt. Wanneer we zondigen openen we een deur voor de duivel om invloed uit te kunnen oefenen op ons leven. Wat ook wel betekent: Zonde brengt altijd een vloek (voorbeelden: iemand die liegt wordt verdacht; hebzucht leidt tot voortdurende ontevredenheid, schuldgevoelens verlammen ons). De enige manier om vrij te komen van deze vloek en de deur opnieuw te sluiten is door de zonde te belijden en er compleet van af te wenden.

Bekering stap voor stap

Pray at the beginning: God, open my eyes to see my sin as you see it.

1. Herkennen van de zonde

Ik stop met het goedpraten van de zonde en word compleet eerlijk: Wat ik deed was verkeerd. Mijn zonde is niet iets wat kan worden verwaarloosd, want het heeft negatieve gevolgen voor mij en anderen. Ik neem verantwoordelijkheid hiervoor.

2. De zonde bekennen

Ik geef toe dat ik God heb beledigd en zeg hier sorry voor. Als ik heb gezondigd tegenover anderen, beken ik deze zonde ook aan hun. Ik vraag vergeving.

3. Het goedmaken

Als ik anderen heb geschaad door mijn zonden, doe ik er alles aan om de schade te repareren. Als ik het goedmaken ontwijk, betekent dit dat het je niet echt spijt.

4. Vernieuwd denken en handelen

Nadat ik me afkeer van de zonde, wend ik me tot wat God wil. Ik controleer mijn gedachten en gedragingen en begin te denken en te leven volgens Gods ideeën. Ik vraag Hem om mij daarbij te steunen.

Vraag hierna: Ben ik er zeker van dat God mij heeft vergeven van deze zonde?
Als je antwoord nee is, zoek iemand om je te helpen.

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het kwaad. (1 Johannes 1:9)

Meer tips

Remorse
If I try to omit a step it’s a sign that I don’t really regret all of what I did.
Ondersteuning gebruiken van een helper
Het is vaak lastig om helemaal alleen door de noodzakelijke stappen van bekering te gaan. Wanneer zonde niet langer een geheim is, verliest het zijn kracht. Dat is waarom Jakobus 5:16 ons aanmoedigt om iemand anders te betrekken in het nemen van deze stappen: Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Ons geweten
Als een fluisterde stem kan het geweten ons waarschuwen als we op het punt staan om een regel te breken. Dit word gevormd door de omgeving waarin we zijn opgegroeid wat we als "goed" en "fout" zien. Maar dit komt niet altijd overeen met Gods standaarden. Dit betekent dat we niet altijd op ons eigen geweten kunnen bouwen. Soms geeft ons geweten valse alarmen af, in andere situaties zijn we niet scherp en worden we niet gewaarschuwd als iets zonde is in de ogen van God. We moeten bij God checken als er zonde is en onze gedachten en emoties laten veranderen door Hem.
In welke context moet ik mijn zonde belijden?
Zonde moet altijd beleden worden aan de mensen die aangedaan worden door de consequenties. Als er erg veel mensen worden aangedaan of als het je ongeschikt maakt voor je rol (bijv. rol als leider), moet ik de zonde aan iedereen of publiekelijk belijden. Als ik heb gezondigd tegenover iemand in mijn gedachtes, belijd je dit aan God en niet aan het persoon. .
Als je niet zeker weet welke context passend is, vraag het persoon dat je helpt door dit proces.

Onderzoek jezelf

Lees Galaten 5:19-21. Neem twee minuten en vraag God de volgende vragen en maak aantekeningen:

God, waarin heb ik gezondigd tegenover U en anderen?

Toepassing

Welke zaken wil ik als eerste afhandelen? Wie zou mij hierbij kunnen steunen?
Maak concreet voor jezelf hoe je verder wilt gaan!