download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.1

De doop

Verhaal

(Matteüs 3:11, 13-17; 28:18-20)

Nog net voor dat Jezus les ging geven en mensen ging genezen, ging hij naar de rivier de Jordaan om daar gedoopt te worden. Een profeet, Johannes, riep daar de mensen op om zich af te keren van hun zonden omdat de Redder snel zou gaan komen. Jezus was deze Redder waar ze op aan het wachten waren!

Jezus had geen zonden waar Hij zich van moest afkeren, maar Hij wou toch door Johannes gedoopt worden om zo voor ons een voorbeeld te zijn om na te volgen, en om te laten zien dat Hij instemde met de boodschap van Johannes. Eerst wilde Johannes Jezus niet dopen en zei Hem, "Ik moet door U gedoopt worden!" Johannes wist dat Jezus veel groter was dan hij. Maar nadat Jezus hem vertelde dat het juist was om dit te doen, stemde Johannes er mee in om Jezus te dopen.

Johannes doopt Jezus. Jezus ging onder water en toen Hij weer boven kwam klonk Gods stem uit de hemel; "Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde."

Op het einde van Zijn bediening op aarde, gaf Jezus Zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken en ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Jezus ze had opgedragen. Zijn volgelingen deden wat Hij ze had opgedragen en overal waar ze kwamen doopten ze de mensen die de keuze maakten om volgeling van Jezus te worden.

Oefening het verhaal navertellen!

Vragen

 1. Wat leer ik van dit verhaal over de doop?
 2. Waar moet ik gehoorzaam aan zijn?

De betekenis van de doop

Het woord "doop" betekend "onderdompelen" als reiniging of schoonwassen. Net zoals Jezus was gedoopt, moet iedereen die gelooft in Jezus ook gedoopt worden.
Jezus geeft die opdracht ook op het eind wat je leest in het boek Matteüs:
"...doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest."(Matteüs 28:19)
De betekenis van dit vers wordt duidelijk in Handelingen 2:38 (memoriseer dit vers)

Petrus​ antwoordde: "Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen​ onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​heilige​ Geest u geschonken worden."

Schoonwassen in de naam van de Vader...

Zonden belijden en bekering

We belijden onze zonden en keren ons van ze af. We vegen onze fouten niet onder het tapijt, maar we benoemen ze en belijden ze (1 Johannes 1:9). We spreken uit waar we tegen Gods wil in gingen. We vragen God om vergeving en stoppen dan met deze dingen te doen. Met Gods hulp veranderen we ons denken en gedrag en leven we volgens Gods wil.

Schoonwassen in de naam van de Zoon...

Water doop in de naam van Jezus Christus

Water doop wordt ook genoemd "het bad van de wedergeboorte" (Titus 3:5)..
Romeinen 6:1-1 legt dit uit:
Zoals Jezus was begraven en weer opstond uit de dood, gaan wij in de doop onder water en komen met een nieuw leven het water weer uit. Onze oude zondige mens sterft en we zijn niet langer "slaven van de zonde". Dit betekent dat we niet meer hoeven te zondigen. We zijn nu een "nieuwe schepping" (2 Korintiërs 5:17). Bij de doop begraven we ons oude leven en begint ons nieuwe leven, een totaal nieuwe levensstijl geleid door het voorbeeld van Jezus.

Schoonwassen in de naam van de Heilige Geest...

Het ontvangen van Gods Geest

God wil ons Zijn Geest geven. De Heilige Geest is voor ons als "Gods kracht": Hij helpt ons om Gods wil te doen en de duivel te weerstaan. Hij zorgt ervoor dat goede vruchten in ons groeien zoals liefde, vreugde, vrede en geduld (Galaten 5:22).
Wanneer we Gods Geest ontvangen, gebeurt er iets in ons en dit wordt ook aan de buitenkant duidelijk (voorbeeld: Handelingen 19:6). We ontvangen bovennatuurlijke gaven (1 Korintiërs 12:1-11 en 14:1-25). Dit helpt ons en we gebruiken het ook om anderen Gods kracht te laten ervaren en om ze te discipelen.

Voorbereiding voor je doop

Je kan je geloof vieren tijdens je doop!

 • Wanneer vind de doop plaats?
 • Wie zal ik uitnodigen?
 • Tijdens je doop kan jij met iedereen jou verhaal met God delen en vertellen hoe Hij je gered en veranderd heeft.

Zet zo snel als mogelijk een tijd vast om te worden gedoopt. Ga door de vragen heen over de doop en beantwoord alle vragen die je hebt.

Doop vragen

 1. Heb jij je zonden beleden aan God?
 2. Weet jij en geloof jij dat God al jou zonden heeft vergeven door het offer van Jezus?
 3. Ben je klaar om je oude leven te begraven en een nieuw leven met God te starten?
 4. Ben je toegewijd om Jezus te volgen en nooit meer terug te keren naar je oude leven?
 5. Wil je Jezus ook volgen als ze je bespotten, je slaan, als je familie je eruit gooit, of wanneer je andere moeilijkheden ondergaat?
 6. Wil je de Heilige Geest ontvangen?