Gjuhët

Other languages:
More information about Albanian

Në këtë tokë fliten më shumë se 7000 gjuhë të ndryshme - dhe Perëndia e di secilën prej tyre. Sigurisht, shumë prej tyre fliten vetëm nga një grup i vogël njerëzish dhe shumë nuk kanë një formë të shkruar. E gjithë Bibla është përkthyer në më shumë se 500 gjuhë dhe disa pjesë të saj janë në më shumë se 3000 gjuhë në total (Wycliffe statistics)

Gjuha jonë mëmë është gjuha e zemrës tonë. Kështu është gjithmonë më e lehtë për ne për të kuptuar idetë e mira të Perëndisë për ne, në rast se i dëgjojmë në gjuhën me të cilën jemi rritur.

Çfarë mund të gjesh këtu

Ky seksion jep informacionet bazë për secilën gjuhë:

  • Ku mund të gjej një përkthim të mirë të Biblës?
  • Çfarë materialesh trajnimi ka në dispozicion?
  • Çfarë gjërash të tjera mund të më ndihmojnë për të trajnuar njerëzit që flasin atë gjuhë?

Lista e gjuhëve

Aktualisht mund të gjesh informacion për 47 gjuhë - shiko gjithashtu edhe kutinë në anën e majtë.