(داستان خدا)

داستان خدا با انسانها دارای جزئیات بیشماری است.ما بر مهمترین بخش تمرکز می کنیم.هدف از به اشتراک گذاشتن این مطلب این است که کسانی که این مطلب را می شنوند این موضوع  را به خوبی درک کنند وثمراتش را در زندگی هایشان ببینند.با توجه به پیشینه کسانی که این مطلب را می شنوند تفاوت های بزرگی دارد: ذهنیت مردم چیست؟ چه جنبه هایی برایشان جدیداست؟

برای همین ما متن های متفاوت همراه با برجسته کردن جنبه های متفاوت را برای نشان دادن تهیه کرده ایم:

داستان خدا (پنج انگشت)

."خوشا بحال مردمانی با پیشینه "غرب مدرن

داستان خدا ( اولین واخرین قربانی)

  • به نظر می اید مردم از قبل درمورد خلق این جهان وسقوط انسان میدانند و با مفهوم فداکاری آشنایی دارند

.خوشا بحال مردمانی(عنوان مثال) از جامعه مسلمان