download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Umthantazo wemihla

Moya loyingcwele, hlala kimi, ungigcwalise!

Thandaza kutsi moya loyingcwele asebente kuwe, ngawe.

Jesu ngengamele!

Hlala wenganyelwe ingati yaJesu nemhlatjelo.

Babe waseZulwini, ngiphe tonkhe tipho lengitidzingako namuhla.

Nkulunkulu angakupha konkhe lokudzingile namuhla.

Ngiyabonga, Nkulunkulu imphilo nako konkhe longipha kona.

Bonga ngato konkhe putsi kuko konkhe.


Hloma tonkhe tikhali taNkulunkulu

  • Impantitje leyinsindziso: Nkulunkulu yengamela futsi ushintje imicabango yami.
  • Sivikelo sesifuba lesikulunga: Ngiyabonga nkulunkulu umusa wakho, le-ngawo ngisindzisiwe.
  • Libhande leliliciniso: Nkulunkulu, ngisite ngikhulume liciniso futsi ngiphile ngeliciniso.
  • Ticatfulo letilungele kushumayela: Nkulunkulu, ngisite kutsi ngibone timo lapho kubalulekile ngishumayele ngawe, futsi ngisite ngishumuyele ngawe.
  • Lihawu lekukholwa: Nkulunkulu ngiyakwetsemba. Kukholwa kwami akwandze kuwe.
  • Inkemba yaMoya lelivi laNkulunkulu: Nkulunkulu, ngisite ngicondze livi lakho kancono bese ngiyalisebentisa.

(Kubase-Efesu 6:10-17)