download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.1

Křest ponořením

Příběh

(Matouš 3:11, 13-17; 28:18-20)

Těsně předtím než Ježíš začal učit a uzdravovat lidi, vyšel k řece Jordánu, aby byl pokřtěn. Tam byl prorok jménem Jan, který vyzýval lidi, aby se obrátili od svých hříchů, protože brzy přijde Spasitel. Ježíš byl tento Spasitel, na kterého čekali!

Ježíš neměl žádné hříchy, ze kterých by se měl obrátit, ale chtěl, aby ho Jan pokřtil, aby nám byl vzorem k následování a aby ukázal, že souhlasí s Janovým učením. Zpočátku Jan nechtěl Ježíše pokřtít a řekl mu, "Já potřebuji být pokřtěn od tebe!" Jan věděl, že Ježíš byl mnohem větší než on. Avšak poté, co Ježíš potvrdil Janovi, že je to takto správně, Jan souhlasil, že ho pokřtí.

Jan pokřtil Ježíše. Takže Ježíš byl ponořen do vody a když potom z vody vystoupil, z nebe ozval Boží hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

Na konci své služby na zemi Ježíš přikázal svým následovníkům, aby vyšli a činili učedníky ze všech lidí na světě a křtili je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Taky je měli učit poslouchat vše, co jim Ježíš přikázal. Jeho učedníci podle toho jednali a kamkoli šli, křtili každého, kdo se rozhodl stát Ježíšovým následovníkem.

Vyzkoušej si převyprávět tento příběh!

Otázky

 1. Co ses z tohoto příběhu dozvěděl o křtu?
 2. Co bys měl poslechnout?

Význam křtu

Řecké slovo "baptisma" (křest) znamená "ponořit, potopit" ve smyslu očištění nebo omytí. Stejně jako byl pokřtěn Ježíš, má být pokřtěn každý, kdo v Něj věří. Ježíš přikazuje svým následovníkům na konci evangelia podle Matouše: "...křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." (Matouš 28:19)
Význam tohoto verše je jasnější ve Skutcích 2:38 (verš k zapamatování):

Petr jim řekl: “Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.”

Očištění ve jménu Otce...

Vyznání hříchů a pokání

Své hříchy vyznáváme a odvracíme se od nich. Nezametáme své chyby pod koberec, ale pojmenujeme je a vyznáme je (1 Jan 1:9). Vyjádříme, v jaké oblasti jsme žili proti Boží vůli. Požádáme Boha o odpuštění a potom přestaneme ty věci dělat. S Boží pomocí změníme své smýšlení a chování a žijeme podle Boží vůle.

Očištění ve jménu Syna...

Vodní křest ve jménu Ježíše Krista

Vodní křest se také nazývá "koupel znovuzrození" (Titovi 3:5). Římanům 6:1-11 vysvětluje tento význam:
Stejně jako Ježíš byl pohřben a potom vstal z mrtvých, tak se ponoříme pod vodu během křtu a vstaneme z vody s novým životem. Naše stará, hříšná povaha zemře a my už nejsme "otroky hříchu". To znamená, že už nemusíme hřešit. Teď už jsme "nové stvoření" (2. Korintským 5:17). Ve křtu pohřbíme náš starý život a nový život nám začne. Úplně nový životní styl vedený podle Ježíšova příkladu.

Očištění ve jménu Ducha svatého...

Přijetí Božího Ducha

Bůh nám chce dát svého Ducha. Duch svatý je pro nás jako "Boží moc": pomáhá nám činit Boží vůli a odolávat ďáblovi. Působí, že v nás roste dobré ovoce jako láska, radost, pokoj a trpělivost (Galatským 5:22).
Když přijmeme Božího Ducha, něco se v nás změní a je to viditelné i navenek (příklad: Skutky 19:6). Dostaneme nadpřirozené dary (1. Korintským 12:1-11 a 14:1-25). Tyto dary nám pak pomáhají a používáme je, aby i ostatní mohli zažívat Boží moc a mohli jsme je i vyučovat.

Příprava na svůj křest

Křest může být oslava tvé víry!

 • Kdy by mělo ke křtu dojít?
 • Koho bychom měli pozvat?
 • Na svůj křest si můžeš připravit svůj příběh s Bohem a vyprávět jak tě Bůh zachránil a proměnil.

Neváhej si domluvit termín křtu co nejdříve. Pročti si otázky ke křtu a vyřeš si případně další tvé dotazy.

Otázky ke křtu

 1. Vyznal jsi své hříchy Bohu?
 2. Víš a věříš, že Bůh ti odpustil všechny tvé hříchy skrze Ježíšovu oběť?
 3. Jsi připraven pohřbít svůj starý život a začít nový život s Bohem?
 4. Jsi rozhodnutý následovat Ježíše a nikdy se nevracet zpátky?
 5. Budeš následovat Ježíše i kdyby se ti lidé vysmívali, mlátili tě, tvá rodina by tě odvrhla nebo bys čelil jiným obtížím?
 6. Chceš přijmout Ducha svatého?