download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.1

غسل تعمید

داستان

(متی 11:03، 17-13؛ 28: 20-18)

​کمی قبل از اینکه عیسی شروع به اعلام حقیقت خدا و التیام مردم کند، برای تعمید گرفتن به رود اردن رفت. در آنجا یحیی پیامبر مردم را دعوت به توبه و برگشتن به سوی خداوند میکرد، چرا که ناجی که آنها در انتظار آن بودند در راه بود. عیسی همان نجات دهنده آنها بود که منتظرش بودند!​

​عیسی گناهی نکرده بود که بخواهد بخاطر آن توبه کند، اما میخواست که یحیی او را تعمید دهد تا مثالی باشد برای ما که پیروان عیسی هستیم و به ما نشان دهد که چه بزرگ است پیام یحیی. هر چند در ابتدا یحیی نمیخواست عیسی را تعمید دهد، و حتی به او گفت، " من نیاز دارم که تو مرا تعمید دهی!" یحیی می دانست که عیسی بسیار عظیم تر از خود اوست. با این حال، حضرت عیسی به یحیی گفت که آن چیزی که درست است انجام ده، سپس یحیی پذیرفت تا او تعمید دهد.​

​یحیی، عیسی را تعمید داد. عیسی کاملا به زیر آب رفت. زمانی که او از آب بیرون آمد، یهوه از آسمان ندا بر آورد: "این پسر من است؛ کسی که او را دوست دارم. من از او راضی و خوشنودم."​

​عیسی در پایان وقت خود بر روی زمین، رو به پیروان خودش گفت؛ بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام، به جا آورند. و شاگردان چنین کردند، و در هر کجا که کسانی می خواستند عیسی مسیح را پیروی کنند تعمیدشان دادند.​

تمرین بازگویی داستان!

سوالات

 1. از این داستان چه چیزی در مورد غسل تعمید یاد مگیرید؟
 2. چه باید کرد؟

معنای تعمید

کلمه "غسل تعمید" به معنای "غرق، غوطه ور شدن" و به عنوان شستشو و یا پاک شدن است. همانطور که عیسی مسیح غسل تعمید گرفت، هر کس که به او باور دارد نیاز به تعمید دارد.
عیسی مسیح به پیروان خود در پایان انجیل متی می فرماید:
"...ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید." (متی 19:28)
معنای این آیه در اعمال 38:02 (آیه حافظه) روشن می شود:

​پتروس جواب داد: "هر یک از شما باید از گناهان خود توبه کنید و به سوی خدا باز گردید، و در نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان تعمید گیرید. سپس شما هدیه ای از روح القدس دریافت خواهید کرد."​

​پاکی در نام پدر ...​

اعتراف به گناهان و توبه

به گناهان خود اعتراف و به نوبه خود از آنها دوری کرده و بسوی خداوند بازگردید. ما اشتباهات مان را در زیر فرش جارو و پنهان نمیکنیم، بلکه به همگی آنها اعتراف میکنیم ( نامۀ اول یوحنا 9:1 ). ما در برابر هر آنچکه در مقابل اراده خداوند پیش از این انجام داده ایم صحبت کرده و زبان میگشاییم. ما در زندگی جدید خود از خدا طلب بخشش کرده و پس از این به کارهای ناپسند گذشتۀ خود خاتمه میدهیم. با کمک خدا، تفکر و رفتار مان را تغییر میدهیم و زندگی را که با توجه به اراده خداوند هست، شروع میکنیم.

​پاکی در نام پسر ..​

غسل تعمید آب در نام عیسی مسیح

تعمید در آب به معنای "شستن تن هنگام تولد دوباره" است (تیتوس 3: 5).
رومیان 6: 1-11 این معنا را بهتر توضیح می دهد:
همانطور که عیسی مسیح به خاک سپرده شد و دوباره به زندگی بازگشت، در هنگام غسل تعمید ما هم به زیر آب رفته میمیریم و گذشتۀ خودرا دفن میکنیم و در هنگام خارج شدن از آب با یک زندگی جدید و نو در نام عیسی مسیح متولد میشویم. طبیعت قدیمی ما می میرد و ما دیگر "بردۀ گناه نیستیم". این بدان معناست که دیگر به گناه وابسته نیستیم. ما کنون "تازه متولد شدیم" (2 قرنتیان 17:5). در غسل تعمید زندگی قدیمی مان را دفن و زندگی جدید را آغاز میکنیم، یک شیوه زندگی کاملا جدید مثل عیسی مسیح.

​پاکی در نام روح القدس ...​

دریافت روح خدا

خدا می خواهد به ما روح خود را بدهد. برای ما روح القدس مانند "قدرت خدا" است: او کمک می کند تا ما اراده خدا را در زندگی مان انجام داده و در برابر شیطان مقاومت کنیم. او باعث رشد میوه های خوبی در درونمان مانند: عشق، شادی، صلح و صبر و شکیبایی (غلاطیان 22:05) میشود.
هنگامی که ما روح خدا را دریافت میکنیم، چیزی در ما اتفاق می افتد و این مسئله در ظاهر مان هم نمایان میشود (به عنوان مثال:اعمال رسولان 06:19). به این ترتیب ما هدیه فوقالعاده ای بدست میاوردیم (اول قرنتیان 11:12-01 و 25:14-01). اینها پشتیبانی برای ما هستند و ما از آنها استفاده کنیم، به طوری که دیگران می تواند قدرت خدا را تجربه کرده و ما می توانیم آنها را شاگردان او سازیم.

آماده شدن برای غسل تعمید خودتان

شما می توانید ایمان خود را در غسل تعمید خود جشن بگیرید!

 • چه زمانی باید غسل تعمید شوید؟
 • چه کسی را باید دعوت کنیم؟
 • در غسل تعمید خودتان، شما می توانید داستان خود را با خدا آماده و برای همه باز گویید که چگونه خدا شما را نجات و تغییر داده است.

تنظیم زمانی که بتوانید در اسرع وقت تعمید گیرید. از طریق پرسشهای غسل تعمید میتوانید هر گونه سوال خود را حل و فصل کنید.

پرسشهای غسل تعمید

 1. آیا گناهان خود را به خداوند اعتراف کرده ای؟
 2. آیا می دانید که خداوند همه گناهان شما را از طریق قربانی کردن عیسی مسیح بخشیده است؟
 3. آیا شما برای دفن زندگی قدیمی خود و شروع یک زندگی جدید با عیسی مسیح آماده اید؟
 4. آیا شما تصمیم گرفته اید که دنبال روی عیسی مسیح باشید و هرگز پشیمان نشده و به عقب بازنگردید؟
 5. آیا شما حاضری همیشه عیسی مسیح را پیروی و حفظش کنی در وجود و زندگی ات حتی اگر دیگران شما را مسخره، یا ضرب و شتمت کنند، یا خانواده ات شما را لگد مالت کنند و یا حتی اگر برای شما مشکلات دیگر بوجود بیاید؟
 6. آیا شما می خواهید روح القدس را دریافت کنید؟